Allmänna villkor:

Allmänna villkor: Avtalets parter: Avtalet (blanketten) gäller mellan å ena sidan den juridiska person som beställer erbjudandet om tjänsten förtursexponering (”Kunden”) och Bolagsupplysningen OÜ (även benämnd Bolagsupplysningen och Bolagsupplysningen.se), organisationsnummer 12497023, (”BU”), å andra sidan.

Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet: Avtalet gäller för det som ingår i erbjudandet om förtursexponering (beställningen). Avtalet löper på 24 månader (2 år) med automatisk förlängning med 12 månader (1 år) löpande, om uppsägning inte sker från kundens sida. Uppsägning av avtalet skall av Kunden ske skriftligen via brev till BU alternativt kan Kunden säga upp avtalet online. Skriftlig uppsägning skickas till: Bolagsupplysningen OÜ, Postboks 3415, Narva mnt 1, 10111 Tallinn, Estland. Uppsägning online utförs genom att Kunden besöker www.bolagsupplysningen.se och loggar in med Kundens utsända inloggningsuppgifter. När detta skett, så kommer ”Kundprofil” att visas. I toppmenyn finns valet ”Uppsägning av avtal”. Genom att klicka på knappen i toppmenyn ¨Uppsägning av avtal och bekräfta detta, genom att klicka ¨JA¨ så har uppsägningen skickats online. Uppsägningen (online eller skriftligen) ska ha inkommit till BU, senast 90 dagar före avtalets slutdatum, annars sker förlängning av avtalet om 12 månader (1 år) per automatik.

Avtalets upphörande: Avtalet upphör att gälla mellan Kunden och BU, om Kunden skriftligt brevledes till BU`s adress eller inloggad online genom Kundens utsända inloggningsuppgifter på www.bolagsupplysningen.se, säger upp avtalet i tid (se “Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet”).

Parternas ansvar: BU skall leverera det som ingår i erbjudandet om tjänst gällande förtursexponering och leverera inloggningsuppgifter (kundnummer och kundens personliga och unika kod) till kunden i samband med fakturan för de första 12 månaderna (1 år). Inloggningsuppgifterna som kunden får av BU har kunden ansvar att ta noga hand om och använda dessa för att själv kunna lägga till kundens extra sökbara företagsuppgifter (ingår utan kostnad i förtursexponering) på www.bolagspplysningen. se. Kunden är ansvarig för att utföra sina betalningar i tid till BU och Kunden är ansvarig för uppfyllande av samtliga de förpliktelser som följer av avtalet gentemot BU.

Servicenivå: BU skall verka för att Kunden får enkla, korrekta och snabba svar beträffande, beställningar, instruktioner, internetsupport och eventuella fakturafrågor.

Fakturering, priser och valuta: Priserna anges i Svenska kronor (SEK) exklusive moms. I de fall moms skall faktureras (gäller företag, föreningar eller liknande som inte är momsregistrerade) är det svensk moms om 25% som tillkommer. Priset för förtursexponering (tjänsten som kunden har beställt) är 5795 SEK per 12 månader (1 år). Totalkostnaden för perioden 24 månader (2 år) är 11590 SEK. Fakturering sker förskottsvis i perioder om 12 månader gällande förtursexponering. Betalning skall senast vara BU tillhanda 14 dagar efter angivet fakturadatum. BU har rätt att anlita externt faktureringsbolag eller liknande (tredje part) för sin fakturering mot Kunden. BU har även rätt att överlåta alternativt försälja fordran mot Kunden till tredje part. BU samt tredje part har rätt att ta ut faktureringsavgift om 50 SEK (alternativt motsvarande belopp i EUR, baserat på aktuell växlingskurs vid fakturadatum) av Kunden. Dröjsmålsränta utgår med 16%. Kunden är skyldig att betala samtliga avgifter i samband med betalning av fakturor, även innefattande Kundens samt mottagarens eventuella bankavgifter. BU förbehåller sig även rätten att om BU eller tredje part så önskar, att fakturera Kunden i Euro (EUR), baserad på växlingskurs SEK-EUR gällande vid beställningsdatum. Ekonomiska anspråk härledande till tredje part kan ej riktas mot BU. BU eller tredje part har rätt att debitera kunden för hela den tecknade avtalsperioden 24 månader (2 år) om kunden av någon anledning inte betalar den första fakturan för de första 12 månaderna (1 år) i tid.

Immateriella rättigheter: Material publicerat på bolagsupplysningen.se, inklusive layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på internetsidan (www.bolagsupplysningen.se) Bolagsupplysningens egendom. Enstaka sidor från www.bolagsupplysningen.se får skrivas ut för eget bruk men får inte reproduceras, kopieras, publiceras eller på annat sätt distrubieras utan skriftligt godkännande
från BU. Dokumentation och annat innehåll som BU tillhandahåller/gör tillgängligt för Kunden, får endast användas enligt avtal mellan parterna.

Sekretess: 1.1 Kunden förbinder sig att under en period om [två] (2) år från avtalsdagen inte för tredje man röja någon Konfidentiell Information. Kundens röjande av Konfidentiell Information i strid med detta Avtal ska medföra skyldighet att ersätta den skada som därigenom uppkommer för BU. 1.2 Åtagandet i Punkt 1.1 gäller inte i den utsträckningen: (a) Kunden är skyldig att röja Konfidentiell Information enligt lag eller andra bindande föreskrifter, domstols, myndighets eller skiljenämnds dom eller beslut, förutsatt att Kunden som är skyldig att lämna information underrättar BU härom före röjandet och att röjandet begränsas i största möjliga omfattning; (b) röjandet sker till någon av Kundens professionella rådgivare, som omfattas av sekretesskyldighet för mottagen information; (c) röjandet sker för tillvaratagandet av Kundens rättigheter i samband med tvist i anledning av Avtalet; eller (d) BU skriftligen har lämnat medgivande om att viss Konfidentiell Information kan röjas. 1.3 Med ”Konfidentiell Information” förstås varje uppgift av kommersiell, ekonomisk eller annan art rörande BU eller detta Avtal, oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för: (a) uppgift som är eller blir allmänt känd eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot Avtalet, (b) uppgift som Part kan visa att Parten redan kände till och behörigen erhållit innan han mottog den från den andra Parten, och (c) uppgift som Part mottagit eller mottar från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Force majeure: BU kan inte hållas som ansvarig beträffande leverans av inloggningsuppgifter / koder till Kunden eller att www.bolagsupplysningen.se inte kan nås eller liknande uppkommen omständighet, p.g.a. miljökatastrof, krigshandling, strejk, myndighetsingripande, lagbud eller annan liknande händelse som BU ej råder över. Tvist: Meningsskiljaktigheter mellan parterna beträffande Avtalet skall i första hand lösas genom skriftväxling mellan BU och Kunden (parterna). Kan parterna inte
komma överens har estnisk allmän domstol exklusiv behörighet att avgöra i tvist som uppstår ur eller i samband med detta Avtal, med undantag för om att BU tar talan i domstol i Sverige. Detta Avtal regleras av estnisk lag, utom i de fall där BU tar talan vid allmän domstol i Sverige, då skall svensk lag tillämpas på avtalet.

Kontaktuppgifter: BU, telefon 08-12449300 fax 08-12449301 e-post info@bolagsupplysningen.se hemsida www.bolagsupplysningen.se.